Algemene voorwaarden


LET OP : vanaf 2024 gelden onze nieuwe algemene voorwaarden. 

Klik hier om deze te lezen


Algemene voorwaarden  vakantie en/of dagopvang

 
Artikel 1: Definities 
In deze definities wordt verstaan onder: a. Pensionhouder: C. de Ridder b. Eigenaar: de eigenaar van het bij dierverzorging Texel onder te brengen dier of diens gemachtigde. 
 
Artikel 2: geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door pensionhouder aangegane pensionovereenkomsten
 
Artikel 3: de overeenkomst 
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier bij Dierverzorging Texel volmacht aan de pensionhouder om goed te handelen naar behoeften en gezondheid van het dier. In geval van niet kunnen bereiken van de eigenaar van de hond(en) en andere contactpersonen zal bij eventuele medische verwikkelingen de pensionhouder besluiten over eventuele behandelingen van het dier, tenzij anders is afgesproken met de eigenaar. 
 
Artikel 4: Voorwaarden voor het onderbrengen van dieren bij Dierverzorging Texel 
1. De eigenaar zal geldige entingbewijzen overhandigen aan de pensionhouder (deze blijft bij de pensionhouder tijdens het gehele verblijf van de hond). De hond dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de opvang periode te zijn ingeënt d.m.v. de jaarlijkse cocktailenting en de hondenhoest vaccinatie. De enting mag niet verlopen in de pensionperiode. Indien de eigenaar geen geldig entingbewijs kan overhandigen zal de hond de toegang tot het pension worden geweigerd. 

2. Schade door het dier aan derden (anderen of aan eigendommen, waaronder ook andere honden) toegebracht (zowel materiële schade als immateriële schade), door welke oorzaak dan ook, is voor rekening van de eigenaar. De eigenaar blijft dus ten aller tijde aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade. 

3. In het geval van een niet gesteriliseerde teef verzoeken wij u om preventieve maatregelen tegen loopsheid te nemen. Bij uw dierenarts kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn. Het pension kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele zwangerschap van uw hond. Mocht uw hond loops zijn of worden tijdens het verblijf dan kunnen wij de hond niet opvangen en dient u binnen enkele uren uw hond op te halen. 4 weken na de eerste dag van loopsheid is uw hond weer welkom. 

4. Het ondergebrachte dier moet vrij zijn van vlooien, teken, wormen en luizen. 

5. Als de hond tijdens de pensionperiode een gevaar vormt (agressie) op een dusdanige manier dat het voor pensionhouder niet mogelijk is de hond goed te kunnen verzorgen, is de eigenaar verplicht om ervoor te zorgen dat de hond binnen 24 uur uit het pension wordt opgehaald. 
 
Artikel 5: aansprakelijkheid 
Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder. 
 
Artikel 6: Betaling 
1. Voor ieder verblijf  is de eigenaar verplicht om 100% van de vastgestelde pensionprijs contant te betalen bij het brengen van het dier of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Dierverzorging Texel op de dag van brengen, zoals vermeld in de overeenkomst en op de factuur.

2. Wordt het dier eerder opgehaald dan de afgesproken datum, dan wordt er geen geld gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.  

3. De eigenaar is de kosten van eventuele medische behandelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan de pensionhouder. De verschuldigde kosten zullen worden voldaan binnen 14 dagen na het ophalen van het dier. 

4. A. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag. 

B. de aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende verblijfadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar. 

C. Indien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de brief heeft verzonden, geen betaling door de eigenaar heeft ontvangen, draagt de pensionhouder het dossier over aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor

 
Artikel 7: Afhalen van het dier
1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder afgesproken afhaaldatum en tijd. 

2. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats per brief. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu als dan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden. 
 
Artikel 8: Annulering 
Bij een annulering van een reservering binnen 48 uur voor afgesproken datum tussen pensionhouder en de eigenaar, is de pensionhouder gerechtigd 50% van de kosten in rekening te brengen. 

Bij een annulering van een reservering binnen 24 uur voor afgesproken datum tussen pensionhouder en de eigenaar, is de pensionhouder gerechtigd 100% van de kosten in rekening te brengen.