Algemene voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden dierenpension Dierverzorging Texel 2024

 
Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-       Dierenpension:

        De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen pension houder, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren 

-       Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil gaan.

-       Gastdier:

Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten

-       Pensionovereenkomst:
Elke pension overeenkomst waarbij tot en met het op afstand: sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.

-       Verzorging:
De door de pensionhouder uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

-       Huisvesting:
Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

-       Reservering:
De afspraak tussen de pensionhouder en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

-       Vaccinatie
De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de pensionhouder de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

-       Machtiging :
Een door de consument aan de ondernemer online verstrekte volmacht, die de pensionhouder verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

         

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de pensionhouder en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in het dierenpension.

 

Artikel 3: Het aanbod

1.    De pensionhouder brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.

2.    Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:

a.    De periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;

b.    De prijs en de wijze van betaling hiervan;

c.    De in de sector vereiste vaccinaties;

d.    De gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;

e.    De zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;

f.     De vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de pensionhouder zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;

g.    De vermelding van het aanwezig zijn van een quarantaineruimte, een isolatieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettelijke) dieren, dan wel de mogelijkheid deze ruimtes in te richten;

h.    De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3.    Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

 


Artikel 4: de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

 

Artikel 5: de prijs en prijswijzigingen

1.    de prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde btw.

2.    Optredende prijsstijgingen in hetzelfde jaar tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Tarieven voor het volgend jaar zijn onder voorbehoudt van prijswijziging en zijn definitief wanneer deze op de website vermeld staan. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw

3.    Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

 

Artikel 6: De aanbetaling
Bij reserveringen van 7 dagen of langer dient er 50% van de totale pensionprijs aanbetaald te worden binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging.

 

Artikel 7: Betaling 
1. De (rest) betaling dient te worden voldaan bij het brengen van het gastdier. Mogelijkheden zijn; pinnen, contant of vooraf via IDEAL.

 2. Wordt het dier eerder opgehaald dan de afgesproken datum, dan wordt er geen geld gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.  

3. De consument is de kosten van eventuele medische behandelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan de pensionhouder. De verschuldigde kosten zullen worden voldaan binnen 14 dagen na het ophalen van het dier. 

 

Artikel 8: niet tijdige betaling

1.    Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de consument zal de pensionhouder de consument eenmalig een betalingsherinnering zenden en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2.    Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De pensionhouder is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 9: Annulering 
Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

-Annulering van een reservering korter dan 7 dagen tot uiterlijk 14 dagen voor verblijf gratis. 

-Annulering binnen 1 maand (tot 14 dagen) voor ingaan van de overeenkomst: 40 euro administratie kosten (bij reserveringen van 7 dagen of langer)
- Annulering binnen 14 (tot 7) dagen voor ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
- Annulering binnen 7 dagen voor het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs

 

Abonnement houders (wekelijks vaste dagopvang):

Dagen annuleren bij gebruik van abonnement dienen minimaal 3 dagen voor aanvang van de volgende maand te worden doorgegeven. Bij latere annuleringen wordt 100% van de prijs in rekening gebracht. 

Dagen wijzigen bij gebruik van abonnement tot minimaal 3 dagen voor de gereserveerde dag mits de bezetting dit toe laat.

 

Artikel 10: rechten en plichten van de pensionhouder

1.    De pensionhouder verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame pensionhouder betaamt.

2.    De pensionhouder zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover de wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

 

Artikel 11: Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

1.    De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.

2.    De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de ziekte van Caré en Parvovirus-infectie en bordetella bronchiseptica en para-influenza. Voor katten betreft dit in elk geval infectieuze gastro-enteritis en niesziekte.

3.    De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de pensionhouder schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

4.    Consument dient zorg te dragen dat het gastdier vrij is van vlooien, teken, wormen en luizen bij aanvang van de overeenkomst. Wanneer dit niet het geval is zal pensionhouder het gastdier direct behandelen tegen deze parasieten. Kosten voor behandeling komen voor rekening van de consument. Tevens dient consument het dier direct op te halen. Restitutie van de reserveringskosten is niet mogelijk.

5.    Wanneer het gastdier tijdens de pensionperiode een gevaar vormt (agressie) op een dusdanige manier dat het voor pensionhouder niet mogelijk is het gastdier goed te kunnen verzorgen, is de consument verplicht om ervoor te zorgen dat de hond direct uit het pension wordt opgehaald. (uiterlijk binnen 4 uren na melden)

 

Artikel 12: Ziekte van het gastdier

1.    Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de pensionhouder verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de pensionhouder verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

2.    Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.

3.    De pensionhouder mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

4.    De pensionhouder is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

 

Artikel 13: overlijden van het gastdier

1.    De pensionhouder stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijk overschot van het overleden gastdier wilt beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de pensionhouder op een afgesproken plaats ophalen.

Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via destructie laten verwijderen.

2.    Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de pensionhouder door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van voorgenomen sectie

De kosten van sectie komen voor rekening van de pensionhouder.

3.    De consument kan:

a.    Sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de pensionhouder besluit geen sectie uit te voeren;

b.    Door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren

                                          i.    In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument

4.    Op verzoek van de consument kan de pensionhouder zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven

 

Artikel 14: gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

1.    Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het pension meldt, is de pensionhouder:

a.    Niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden;

b.    Gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen

c.    Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen

2.    Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindigen van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen of zelfstandig te herplaatsen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z. inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asiel kosten.  

3.    Voor het geval er in het dierenpension geen opname capaciteit meet is op het moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de pensionhouder verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1.    De pensionhouder is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de pensionhouder of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door pensionhouder geleverde dienst.

2.    De pensionhouder zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

3.    De consument is en blijft altijd aansprakelijk voor schade die door het gastdier aan derden (anderen of eigendommen, waaronder ook andere gastdieren) toegebracht is (zowel materiële schade als immateriële schade), door welke oorzaak dan ook. De eigenaar blijft dus ten aller tijde aansprakelijk voor door het gastdier aangerichte schade. 

4.    De pensionhouder is tegenover de consument niet aansprakelijk voor de door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege gehechtheid daaraan van het gastdier.

5.    In het geval van een niet gesteriliseerd gastdier verzoekt pensionhouder consument om preventieve maatregelen tegen loopsheid/krolsheid te nemen. De pensionhouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele zwangerschap van uw van het gastdier. Mocht het gastdier loops zijn of worden tijdens het verblijf dan kunnen wij het gastdier niet opvangen en dient u binnen enkele uren (uiterlijk 8 uur) uw hond op te halen. 4 weken na de eerste dag van loopsheid is het gastdier weer welkom in het dierenpension.

6.    Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de consument niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder. 

 

 

Artikel 16: Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de pensionhouder. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

 

Artikel 17: strippenkaart

-       De geldigheidsduur van een strippenkaart is 3 maanden

-       De strippenkaart dient vooraf afgerekend te worden, activatie volgt bij aanvang van de eerst gereserveerde dag

-       Ten tijde van sluiting van het dierenpension, loopsheid, ziekte e.d. is het niet mogelijk om de geldigheidsduur van een strippenkaart te verlengen

-       Niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd

-       De consument heeft online inzage in de geldigheidsduur en resterende strippen

-       De consument mag zelf bepalen op welke dag van de week er gebruik wordt gemaakt van de strippen; maandag t/m zaterdag.

-       Als de strippenkaart niet vooraf geactiveerd is d.m.v. betaling, wordt er een enkele dag in rekening gebracht.

 

Artikel 18: Omboeken en inkorten

Het omboeken van een reservering is mogelijk. Na annulering van een verblijf dient binnen 7 dagen na annulering een definitieve datum doorgegeven te worden die voldoet aan de volgende eisen:

-       Minimaal hetzelfde aantal dagen

-       Een reservering mag eenmalig omgeboekt worden

-       Indien de reservering alsnog geannuleerd moet worden, geldt het annuleringspercentage van de 1e boeking. Tenzij er korter op het verblijf geannuleerd wordt

-       Reserveringen in juni, juli, augustus en september kunnen na indienen van de reservering niet ingekort worden.